Posts Taged rejestrac

Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą działa pod firmą czyli specjalnym, biznesowym oznaczeniem. Oznaczenie to ma szczególne znaczenie, ponieważ to na jego podstawie budowana jest rozpoznawalność przedsiębiorcy. Jeśli firma jest chwytliwa, łatwa do zapamiętania oraz przyciąga i budzi zainteresowanie, szansa na powodzenie w prowadzeniu działalności gospodarczej zwiększa się. To czy firma przedsiębiorcy w wystarczający sposób odróżnia się od firm innych przedsiębiorców również ma istotne znaczenie. Jeśli dwie firmy będą tożsame wówczas szansa na pomyłkę przez osobę zainteresowaną usługami świadczonymi przez przedsiębiorcę jest duża. Zamiast trafić do przedsiębiorcy A, trafi do przedsiębiorcy B. Aby uniknąć nieporozumień i uregulować kwestie dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, przepisy kodeksu cywilnego zawierają tak zwane „prawo firmowe” czyli szereg przepisów dotyczących tego jak należy sformułować firmę, jakimi kryteriami się kierować. Jednocześnie przepisy kodeksu cywilnego są wspierane, w zakresie spółek handlowych, przez przepisy kodeksu spółek handlowych, w których uregulowano część zasad dotyczących tworzenia firm spółek osobowych i spółek kapitałowych.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w odniesieniu do osoby fizycznej, jej firmą jej imię i nazwisko. Co jest jednak istotne, przedsiębiorca będący osobą fizyczną może do swojej firmy dodać pseudonim lub inne określenia np. takie, które wskazują na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Jeśli chodzi zaś o firmę innych podmiotów to zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w odniesieniu do osób prawnych, ich firmą jest ich nazwa. Zawiera ona określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. W tym miejscu warto jednak odnieść się do przepisów kodeksu spółek handlowych, które regulują prawo firmowe spółek osobowych czyli tak zwanych „ułomnych osób prawnych” – jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które jednak posiadają zdolność prawną oraz firmę osób prawnych – spółek kapitałowych.

W odniesieniu do najprostszej formy spółki osobowej czyli spółki jawnej, jej firma powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Dopuszczalne jest stosowanie w obrocie formy skróconej tj. sp.j. Konieczność takiego sformułowania firmy wynika z faktu, iż spółka jawna jest w szczególny sposób związana z jej wspólnikami. Spółki jawne to zazwyczaj spółki małe, składające się z dwóch, trzech wspólników, którzy decydują się na wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Wobec tego, ważne jest aby już firma spółki pokazywała kto wchodzi w jej skład.

Jeśli chodzi o spółkę partnerską to jej firma powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp.p. Co więcej, kodeks spółek handlowych wskazuje, że firmy z oznaczeniem „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz skrótu „sp.p.” może używać tylko spółka partnerska. Jak widać, tutaj, podobnie jak w spółce jawnej, najistotniejsze znaczenie ma nazwisko partnera lub partnerów, których należy od razu kojarzyć ze spółką. Drugim szczególnie ważnym aspektem jest wskazanie zawodu wykonywanego w spółce. Z uwagi na fakt, iż instytucja spółki partnerskiej jest w szczególny sposób związana z wykonywaniem wolnych zawodów, chociażby takich jak adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi ale również inżynierowie czy architekci, ważne jest, aby ten zawód był już wskazany w firmie.

Bardzo ciekawa regulacja dotyczy spółek komandytowych. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Oczywiście możliwe jest używanie skrótu „sp.k.”. Jeśli komplementariuszem jest osoba fizyczna wówczas w firmie po prostu wskazane zostanie nazwisko tej osoby. W sytuacji jednak, gdy komplementariuszem jest osoba prawna (zazwyczaj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to niezwykle częste rozwiązanie) firma spółki komandytowej powinna zawierać wówczas pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Przepisy dotyczące spółek komandytowych wskazują również co nie może znajdować się w firmie spółki komandytowej. Jest to nazwisko drugiego z rodzajów wspólników czyli komandytariusza. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Komandytariusz to wspólnik „cichy”, odpowiadający jedynie do oznaczonej w umowie kwoty, taki który ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich w ograniczonym zakresie. Ustawodawca przyjął, że jeśli pozwala on na umieszczenie w firmie swojego nazwiska, wówczas godzi się na możliwość kojarzenia go ze spółką, a co z tym związane, z ponoszeniem odpowiedzialności za jej zobowiązania.

W spółce komandytowo – akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Oczywiście spółka może używać skrótu „S.K.A.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Ponadto, nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Wobec tego, widoczne jest, to, że ustawodawca w tym zakresie zdecydował się na tożsamą regulację jak w spółce komandytowej

Jeśli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną to ustawodawca pozostawił pole do popisu przedsiębiorcom. Firma tych spółek może bowiem zostać obrana dowolnie, być wręcz „fantazyjna”. Oczywiście, przedsiębiorcy zazwyczaj decydują się na firmę związana z prowadzoną przez nich działalnością, jednakże nie jest to obowiązek. Firma musi zawierać odpowiednio oznaczenie formy prawnej, które może zostać skrócone do „sp. z o.o.” albo „s.a.”

Jeśli chodzi o zasady prawa firmowego, warto wskazać chociażby najważniejsze z nich.

Przede wszystkim, firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Jak wskazano powyżej, firma służy temu, aby jeden przedsiębiorca odróżniał się od innego przedsiębiorcy. Aby nie można było ich pomylić. Wobec tego, firmy te muszą być odróżnialne. Ponadto, firma pokazuje czym zajmuje się przedsiębiorca, jaki jest przedmiot działalności. Nie może więc posługiwać się firmą innego przedsiębiorcy, ponieważ to mogłoby wprowadzić nabywcę w błąd.

To co ciekawe to to, że firma, jako oznaczenie, nie może być zbyta. Nie można pozbyć się samej firmy. Oczywiście, przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy, ale nie może to wprowadzać w błąd innych osób.

Firma nie jest jednak niezmienna. Może zostać zmieniona, jednakże wymaga to ujawnienie w dedykowanym do tego rejestrze -na przykład w krajowym rejestrze sądowym.

Warto wspomnieć, że praw cywilne chroni prawo do firmy przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Jak widać, już samo zagrożenie naruszenia jest chronione.

Reasumując, prawo firmowe jest niezwykle ciekawym zagadnieniem. Coś co wydaje się być niezwykle oczywiste i jasne dla każdego przedsiębiorcy, może sprawiać wiele problemów. A przecież dobra, rozpoznawalna firma to jeden z elementów koniecznych, aby prowadzenie działalności było efektywne.

Czytaj więcej
Odpowiedzialność spółki

Zastaw rejestrowy – czym jest?

Zastaw jest jednym z najczęściej ustanawianych ograniczonych praw rzeczowych zarówno w stosunkach prawnych pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej jak i pomiędzy przedsiębiorcami. Celem ustanowienia zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego.

Czytaj więcej